ClickCease
 • Gratis verzending vanaf €75,-
 • Achteraf betalen
 • Betaal met spaarpunten!
 • Privacybeleid

  Sporthuis.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sporthuis.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Verwerking van persoonsgegevens van klanten

  Persoonsgegevens van klanten worden door Sporthuis.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  - Administratieve doeleinde;
  - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  - De overeengekomen opdracht;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sporthuis.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  - Voornaam;
  - Tussenvoegsel;
  - Achternaam;
  - Adresgegevens;
  - (Zakelijk) Telefoonnummer;
  - (Zakelijk) E-mailadres;
  - Betaalgegevens;
  - Geboortedatum.
  - Geslacht

  Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

  Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Sporthuis.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  - Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  - Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sporthuis.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  - Voornaam;
  - Tussenvoegsel;
  - Achternaam;
  - E-mailadres;
  - Geboortedatum;
  - Geslacht.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  - De financiële afhandeling van de bestelling (Buckaroo, AchterafBetalen)
  - Het bezorgen van bestellingen (PostNL)
  - Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Copernica)

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen?

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met:

  Sporthuis.nl
  Dhr. E. Goes
  info@sporthuis.nl
  Hoenkoopsebuurtweg 7-b
  3421GA Oudewater

  © 2018 Hockeyhuis.nl All Rights Reserved.